وقف و ابتدا

دوره آشنایی با مکان‌های وقف و به‌کارگیری آن در قرائت قرآن‌کریم به منظور حفظ پیام و متن مورد نظر خداوند در قرآن